Zakonodaja

Oskrba s pitno vodo


 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št.  52/00, 42/02 in 47/04)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št.  88/12)
 • Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
 • Pravilnik o higieni živil (Ur. l. RS št. 60/02, 104/03, 11/04)
 • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik ž živili (Ur. l. RS št.  82/03 in 25/09)
 • Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št. 98/02, 75/03)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj (Url. RS št.1/2014 in Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič (Url. RS št. 22/2014)
 • Tehnični pravilnik za vodovod (Url. RS št. 75/2010, 100/2013)
 • Zakon o vodah (Ur. l. RS št.  67/02,  57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
 • Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS št. 103/02, 122/07, 3/21)


Ravnanje z odpadki


 • Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
 • Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Ur. l. RS št.1/14 in 41/17) in v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 22/14 in 41/17)
 • Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS, št. 107/06)
 • Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 32/06)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS št.84/2006)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS št.39/2010)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur.l.RS št.78/2008)

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod


 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Črnomelj (Ur. l. RS št. 1/14) - dokument
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Semič (Ur. l. RS št. 22/14) - dokument
 • Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Ur.l. RS št.75/10) - dokument
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) – uredba nadomesti spodaj navedene prečrtane uredbe, ki niso več veljavne !
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, in 105/10)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 in 30/10)
 • Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)
 • Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05, 62/08, 62/08, 113/09 in 99/13)
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 35/15) - dokument
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 30/12 in 36/14) - dokument