Osebna izkaznica

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.
Belokranjska cesta 24a
8340 ČRNOMELJ

Matična številka: 5062403

Identifikacijska številka za DDV: SI66111889

Številki transakcijskih računov:

 • SKB d.d. 03154-1002721859
 • NLB d.d. 02430-0018415109
 • LON d.d. 60000-0000360329

Davčni zavezanec: DA

Zavezanec za davek od dobička: DA

Velikost družbe: majhna

Lastništvo

Osnovni kapital JP Komunala Črnomelj po uskladitvi znaša 981.357,72 EUR in je vpisan v sodni register s sklepom Srg. 2008/23285.

Sklep o delitvi premoženja bivše Občine Črnomelj na novo nastali Občini Črnomelj in Semič (Ur. l. RS št. 23/97) je lastništvo Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. razdelil po dveh načelih:

 • Občini sta lastnici infrastrukturnih objektov in naprav po teritorialnem načelu
 • v ostalem premoženju podjetja pa v deležu: Občina Semič 24,17 %, Občina Črnomelj pa 75,83%.

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta so:

 • Uroš Vranešič - predsednik 
 • Vili Malnarič - namestnik predsednika
 •  Zvone Ivanušič - član

Notranja organiziranost

Podjetje vodi direktor g. Samo Kavčič.

Poslovanje Javnega podjetja je organizirano po naslednjih področjih in službah:

 • Služba za ekonomiko in investicije, ki jo vodi gdč. Lidija Kasun
 • Področje skupnih služb, ki ga vodi ga. Stepan Križman Katja
 • Področje vodooskrbe, kanalizacije in gradenj, ki ga vodi g. Tomaž Vesel
 • Področje javne snage, ki ga vodi g. Robert Klobučar