Podcenter za ravnanje z odpadki

Objavljeno: 14. dec. 2020 | zadnja posodobitev: 28. nov. 2023

Odlagališče nenevarnih odpadkov Vranoviči, ki je obratovalo vse od leta 1978, smo zaprli konec leta 2004. Od takrat odvažamo mešane komunalne odpadke na odlagališče Cerod - Novo mesto.

Preko pooblaščenih izvajalcev redno opravljamo zahtevani monitoring izcednih in podzemnih vod, emisij snovi v zrak ter dezinsekcijo in deratizacijo zaprtega odlagališča Vranoviči.

Poleg omenjenega zaprtega odlagališča smo zgradili Podcenter za ravnanje z odpadki, ki zajema prekladalno postajo za prekladanje preostanka komunalnih odpadkov in zbirni center, ki je nadgradnja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. V občini Semič imamo ravno tako zbirni center, ki se nahaja poleg čistilne naprave.

Zbirna centra so opremljena z namenskimi zabojniki za ločeno zbrane komunalne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, pa jih zaradi vrste ali velikosti ne moremo odložiti na zbiralnicah ločenih frakcij ali ekoloških otokih.

Preverite delovni čas naših zbirnih podcentrov (Zbirni center Semič in Zbirni center Vranoviči).

V zbirnih centrih lahko krajani brezplačno oddate papirno in kartonsko embalažo, stekleno in mešano embalažo, kovine, les, oblačila, tekstil, jedilna olja in maščobe, barve, črnila, lepila, detergente in smole, baterije in akumulatorje, elektronsko in električno opremo, odpadne gume, odpadna zdravila, odpadne sveče in kosovne odpadke, preostanek komunalnih odpadkov, odpadne injekcijske igle, ter manjše količine gradbenih odpadkov iz gospodinjstva.


PCRO Vranoviči


PCRO Vranoviči - razporeditev