OBRAZCI - vodovod

Objavljeno: 6. maj 2013 | zadnja posodobitev: 10. nov. 2023

Postopek za pridobitev priključka na javno omrežje

Seznam postopkov je na voljo tudi v PDF različici za prenos in tisk.

Postopek Realizacija
1. Izpolnitev in dostava vloge za izdajo soglasja na Komunalo (skok na vlogo) lastnik objekta
2. Terenski ogled in zakoličenje vodovodnega priključka (zapisnik) Komunala
3. Ureditev služnosti za gradnjo in vzdrževanje priključka in dostava na Komunalo (skok na vlogo) lastnik objekta
4. Izdaja soglasja za priključitev na javno omrežje Komunala
5. Plačilo komunalnega prispevka za priključitev na javno omrežje lastnik na Občini
6. Naročilo izvedbe priključka (skok na vlogo) lastnik objekta
7. Pregled - prevzem gradbenih del Komunala
8. Izvedba priključka Komunala
9. Geodetski posnetek in vris priključka v kataster GJI Komunala
10. Vpis novega priključka v evidenco uporabnikov pri upravljavcu GJI Komunala
11. Izstavitev računa za opravljeno storitev Komunala


Obrazci za pridobitev vodovodnega priključka

Ostali obrazci in dokumenti:

Obrazci za uporabo hidrantnega omrežja


Vlagatelji vlogam priložijo sledečo dokumentacijo

Seznam prilog je na voljo tudi v PDF različici za prenos in tisk.

K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev novih objektov:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
 • načrt strojne (vodovodne) napeljave, s projektom za priključitev na javni vodovod,
 • soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih površin,
 • služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek.

K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev nepriključenih obstoječih objektov:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma dokaz o legalnosti gradnje (objekt zgrajen pred letom 1967),
 • soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih površin,
 • služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek.

K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev samostojne pipe za kmetijsko dejavnost:

 • soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih površin,
 • služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek,
 • dokazilo o statusu kmeta,
 • podatek o namenu uporabe in predvidena letna količina porabe vode.

K vlogi za izdajo soglasja za začasni priključek:

 • odločbo upravnega organa o začasnem objektu, ali GD za objekt, ki se gradi,
 • opis predvidene porabe vode,
 • soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
 • predviden datum odstranitve priključka.

K vlogi za izdajo soglasja za priključitev za ostale potrebe:

 • opis predvidene porabe vode,
 • služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek.

K vlogi za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem območju:

 • skica in opis objekta, ki se gradi v varovalnem pasu.Objavljeni dokumenti so lahko tudi v taki obliki, ki ni primerna za bralnike in zanje ni zagotovljena dostopnost po 6.členu ZDSMA. Te dokumente je mogoče naročiti v dostopni različici s pisnim zahtevkom na elektronski naslov sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si.